Domaša - Výstavba priehrady a vodného diela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Prvé napustenie vodného diela Veľká Domaša počas jeho dokončovania                                          Výstavba združeného funkčného objektu

                     V smere na Dobrú [vľavo] vidieť ešte pôvodnú stavebnú cestu

                       Na Dobrej [vľavo hore] nebol postavený ešte žiaden objekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno pred priehradou počas výstavby v 60. rokoch 20. storočia         Výpusty pre odber vody k vodnej elektrárni + spodný výpust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba združeného funkčného objektu

a časti injekčnej štôlne pri priehrade Domaša

Začiatok výstavby vodného diela: 02/1962

Na vrchu združeného funkčného objektu je umiestnený portálový žeriav, ktorý slúži na údržbu vodného diela.

 

 

 

 

 

STAVEBNÍCTVO NA SLOVENSKU

 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

 

 

NÁDRŽE, PRIEHRADY A STUPNE NA TOKOCH

 

Vodné diela na Ondave

 

Výstavbe vodných diel na Ondave predchádzalo vyše 15-ročné obdobie vyjasňovania potreby a možností, ktoré sa skúmali z vodohospodárskej, energetickej, morfologickej, geologickej i stavebno-realizačnej stránky. Zvažovali sa riešenia a štúdie s variantmi veľkých nádrží na Topli (najmä Marhaň a Hanušovce) a na Ondave (Svidník, Stročin a Domaša). Proti nádržiam na Topli svädčili morfologické pomery a väčšia vzdialenosť od miest spotreby. V prvých dvoch profiloch na Ondave s obcami a mestečkom zničeným za vojny platil po vojne počas troch rokov zákaz výstavby v priestoroch navrhovanej priehrady (čo znižovalo potrebu výkupu nehnuteľností a presídľovania obyvateľstva). Prieťahy s rozhodnutím a začatím výstavby túto výhodu konkurenčných alternatív zmenšovali.

   Na druhej strane akútna potreba vody pre drevársky priemysel (v Hencovciach a vo Vranove) urýchľovala rozhodnutie o výstavbe nádrže. Po zvážení možností a potreby padlo rozhodnutie vybudovať dielo v priestore, v ktorom priehradu a nádrž nachádzame dnes.

 

 

 

Veľká Domaša

 

Vodné dielo Veľká Domaša na rieke Ondava sa rozkladá nad obcou Slovenská Kajňa na mieste, kde v minulosti stála obec Veľká Domaša. Vybudovalo sa v rokoch 1962 až 1967 s investičným nákladom 160 mil. Kčs.

   Vodné dielo Veľká Domaša má predovšetkým vodohospodársky význam. Vyrovnáva prietoky v dolnom toku, zabezpečuje rovnomernú dodávku vody pre drevársky priemysel v Hencovciach a pre chemický priemysel v Strážskom a chráni územie v povodí rieky proti povodniam. Vyrovnávacia nádrž vybudovaná 6 km pod priehradou umožňuje výrobu špičkovej elektrickej energie. Vodná nádrž je vyhľadávaným rekreačným miestom.

   Vodné dielo tvorí zemná priehrada, vodná elektráreň s vtokovým objektom, bočný priepad so sklzom a vyrovnávacia nádrž.

   Podložie priehrady tvoria v strednej časti súvrstvia ilovitých zlepencov pokryté kvartérnymi aluviálnymi náplavami. Na obidvoch svahoch sa vyskytuje súvrstvie pieskovca a bridlíc. V prieskovcoch sa nachádza vápnivý tmel, zlepence sú veľmi ílovité.

   Teleso priehrady je vybudované zo štrkopieskov. Priehrada má vnútorné hlinené tesniace jadro chránené z obidvoch strán štrkopieskovým filtrom. Výška hrádze je 37 m, dĺžka v korune 350 m, sklon svahu na vzdušnej strane 1:2, na návodnej strane premenlivý od 1:2 do 1:3. Podložie hrádze je tesnené injekčnou clonou vybudovanou z injekčnej štôlne. Návodný svah priehrady je opevnený kamennou nahádzkou. Objem hrádze je takmer 660 000 m3.

   Hrádzou sa vytvorila pomerne veľká vodná nádrž s plochou 15,6 km2, s dĺžkou 13 km s objemom 185 mil. m3.

   Vodná elektráreň situovaná pod priehradou má dve Kaplanove turbíny hltnosti 25 m3.s-1 s výkonom 12,4 MW s priemernou ročnou výrobou elektrickej energie 12,5 GW.h. a zaručenou dennou výrobou špičkovej energie 3 h. Funkčné zariadenia priehrady sú vo vežovom objekte, odberné zariadenie má na návodnej strane tabuľové uzávery. Dva privádzače na turbíny priemeru 3 300 mm sú zabetónované v železobetónovom bloku. Pancier privádzačov má hrúbku 10 mm. Pred privádzačmi je revízna štôlňa, vedľa nich výpustné potrubie priemeru 3 300 mm a komunikačná štôlňa k vtokovému objektu.

   Bočný priepad s betónovým sklzom na prevedenie povodňových prietokov je na ľavej strane hrádze. Konštrukčne je riešený ako voľný prieliv s kapacitou 455 m3.s-1. Na sklze sa vytekajúca voda pozdĺžnými rozvádzačmi usmerňuje do dvoch lúčov, ktoré sa zrážajú vo vzduchu, čím sa tlmí jej kinetická energia. To umožnilo úspornejšiu konštrukciu vývaru, ktorý je kratší a má menšiu hĺbku. Podobne sa usmernením výtoku z rozstrekovacieho ventilu podarilo zhospodárniť konštrukciu vývaru dnového výpustu.

   Najväčšími vyvolanými investíciami bolo vybudovanie bytov pre 700 rodín a preložka 30 km ciest.

 

Hlavné vecné výkony:

- zemné práce: 2 322 000 m3,

- betón a železobetón: 105 000 m3,

- kamenárske práce: 35 000 m3,

- injekčné vrty: 7 000 m3.

 

   Počas výstavby sa vyskytlo niekoľko problémov. V zime 1962/1963 časť odkrytých ílovitých zlepencov pod základmi funkčných objektov premrzla miestami do hĺbky vyše 1 m pod základovú škáru. Materiál narušený mrazom sa musel odstrániť a nahradiť výplňovým betónom. Pri výlome zárezu na založenie pravostrannej časti injekčnej štôlne vznikol veľký zosuv pôdy, ktorým sa prerušila premávka na štátnej ceste o ohrozila dráha kábelového žeriavu. Zosuv sa sanoval opatrným odťažením zosunutej pôdy a postupným zakladaním štôlne zdola nahor, čiastočnej aj zhora nadol.

   Štrkopiesky do betónových zmesí sa ťažili z aluviálnej nivy. Čistili sa praním a triedili sa na tri frakcie v staveniskovej triediarni. Betónová zmes sa vyrábala v betonárni S-221 miešačkami s inštalovaným výkonom 35 m3.h-1 a na miesto spracovania sa dopravovala kábelovým žeriavom nosnosti 50 kN. Na stavbe vtokovej veže sa s úspechom použilo posuvné debnenie.

   Strojovňa vodnej elektrárne sa montovala z prefabrikovaných prvkov, ktorých prevažná časť sa vyrobila priamo na stavenisku.

 

 

 

Vyrovnávacia nádrž Slovenská Kajňa

 

Na Ondave pod Veľkou Domašou bolo treba vybudovať nádrž na zmiernenie nepriaznivých účinkov prevádzky špičkovej vodnej elektrárne vybudovanej pri priehrade Veľká Domaša. Nádrž s objemom 1 mil. m3 sa vytvorila haťou s betónovým objektom vysokým 10,5 m dlhým 25,5 m, na ktorý obojstranne nadväzuje zemná hrádza s korunou šírokou 9,5 m. Objekt prehradzuje údolie v dĺžke 51,6 m.

   Zatiaľ čo pri výstavbe priehrady stavebné práce zhoršovali nepriaznivé geologické pomery (flyšové útvary), najmä početné zosuvy, ktoré sú na tomto diele aktívne dodnes, pri budovaní zemnej hrádze (cesty) ani betónových objektov (hate premostenia a priepustov) sa nevyskytli vážnejšie problémy. Okrem osvedčených technologických postupov tu použil Váhostav viaceré nové prvky. Podobne ako na funkčných objektoch priehrady, aj na hati (s dvoma poľami hradenými segmentmi vysokými 2,3 m) sa použili unifikované prefabrikáty, čím sa stavba plytko založeného objektu podstatne zjednodušila. Objemy prác realizovaných na objektoch v Slovenskej Kajni boli podstatne menšie ako na Veľkej Domaši.

 

* * * * *

 

 

 

ZARIADENIA A NÁDRŽE NA ZÁSOBOVANIE VODOU

 

Nádrže pre potreby priemyslu

 

Nádrž Veľká Domaša

 

S prihliadnutím na prvoradý účel vodného diela zaraďujeme medzi nádrže na zásobovanie vodou tiež nádrž Veľká Domaša. Potrebu výstavby diela vyvolalo spriemyselňovanie východného Slovenska, výstavba drevokombinátu v Hencovciach, pre ktorý zabezpečuje dodávku 1 050 l.s-1 vody. Dielo zabezpečuje vylepšenie prietokov Ondavy pod priehradou aj ochranu pred povodňami a závlahu pozemkov.

   Údaj o zásobovaní vodou, ktorú dodáva vodné dielo Veľká Domaša priemyselným závodom: 2 250 l.s-1 vody, z toho 1 050 l.s-1 pre Hencovce a 1 200 l.s-1 pre Strážske.

 

 

 

Perspektívy budovania vodárenských nádrží

(nasledujúce informácie sú z obdobia 80. a 90. rokov 20. storočia)

 

Výstavba vodárenských nádrží, a tým aj stredne vysokých priehrad, patrí k tým súborom stavieb, ktoré budú najviac uprednostňované.

   Od konca sedemdesiatych rokov sa výstavba priehrad presúva z oblasti investícií energetiky do oblasti vodného hospodárstva.

   Nepôjde tu o prestíž vodárenstva pred hydroenergetickou výstavbou, ktorá ustupuje do úzadia, ale o naliehavú potrebu obyvateľstva. Perspektíva ide tak ďaleko, že sa uvažuje premeniť niektoré nádrže slúžiace energetike alebo iným účelom, na vodárenske nádrže. Týka sa to predovšetkým nádrže Veľká Domaša, ktorá by sa mala prebudovať zriadením hygienickej ochrany a obmedzením rekreácie tak, aby sa jej voda dala používať na zásobovanie pitnou vodou. Nie je bez zaujímavosti že toto prebudovanie a dobudovanie nádrže si vyžiada finančný náklad asi päťnásobne väčší ako bol náklad na vybudovanie priehrady, nádrže a príslušných sprievodných akcií v roku 1962.

 

* * * * *

 

 

 

Priehrada a pripriehradová vodná elektráreň Veľká Domaša - porovnávacie vodohospodárske údaje:

 

Stavebné dielo: Veľká Domaša

Rok výstavby: 1961 až 66

Výška objektu (m) max.: 37

Nádrž na toku: Ondava

Nádrž - Objem mil. (m3): 185

Povodie - Plocha (km2): 823

Elektráreň - QT - hltnosť turbín (m3.s-1):  2 x 25

Elektráreň - Spád (m) max./min.: 30/12,7

Inšt. (MW): 12,4

Výroba (GW.h): 12,5

Poznámka: Odber pre VE, vyrovnávanie prietokov

 

Stavebné dielo: Slovenská Kajňa

Rok výstavby: 1962 až 66

Výška objektu (m) max.: 12

Nádrž na toku: Ondava

Nádrž - Objem mil. (m3): 1,1

Povodie - Plocha (km2): (832) 12,5

 

Legenda: Výška - udáva sa maximálna výška objektu (nad základnou škárou)

 

 

 

Najznámejšie objekty a zariadenia na zásobovanie vodou:

 

Dielo - priehrada (typ): Veľká Domaša (Z) - zemná

Vybudované na toku o výške (m): 35

V rokoch: 1961 až 66

Nádrž objem Vz (mil. m3) dodá (l.s-1) : Vz = 145, QQ = 2 250 (podľa projektu)

Objem dodaných prác (tis. m3):

Zemné a skalné práce: 1 260

Objekt: 632

Betonárske práce: 48

Objekt: 21

Dodávateľ, projektant: VHS, HDP

 

 

Údaje z publikácie:

Stavebníctvo na Slovensku, Vodohospodárske stavby © 1991

 

* * * * *

 

 

 

Viac historických fotografií v podstránke: HISTÓRIA DOMAŠE

 

 

 

   Mapa Domaša z roku 1957

                                kliknuť pre zväčšenie ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER