DOMAŠA

 

 

                 KRYM, NOVÁ KELČA

                 VALKOV, TÍŠAVA

 

           MLÁDEŽNÍCKA OSADA

                  DOBRÁ, TREPEC

 

                    POĽANY-MONIKA

                    HOLČÍKOVCE-EVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Domaša - Turistika

 

PRECHÁDZKY A TÚRY Z JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK

 

Výstavbou vodného diela Domaša sa narušili a prerušili cesty v okolí, čím sa mnohé pozemky stali obťažne prístupné, a tým aj neobrábané. Pre ich plné využitie sa zriadil Ovocinársky štátny majer (OŠM) so sídlom v rekr. stredisku Dobrá. Jeho vytvorením došlo a dochádza k veľkým zemným plošným úpravám, oplocovaniu plantáží, budovaniu prístupných ciest a pod. V dôsledku toho sa muselo prikročiť aj k zmenám a k preznačkovaniu jestvujúcej siete turistických značkovaných ciest. Keďže zmenám sa značkári nevyhnú ani do budúcna, je žiadúce, aby návštevníci Domaše a okolia pri ich prechodoch mali aj túto skutočnosť na zreteli. Vstupovať do ohradených priestorov i na pozemky OŠM mimo verejných a značkovaných ciest a chodníkov nie je dovolené. Odporúčame túry končiť na Domaši; pre dopravu na nástupné miesta možno použiť spoje ČSAD i výletné (vyhliadkové) lode. Do všetkých obcí okolo Domaše je zavedená autobusová doprava. Rekr. oblasťou Domaša prechádza 10 značkovaných turistických ciest:

1. Červene značkovaná cesta Čapajevovcov: Matiaška – dolina Bžanského potoka – chrbát nad Medzichotárom – Vysokaňa – Grófňa – rekr. stredisko Dobrá – Mládežnícka osada – rekr. stredisko Poľany (asi 17 km); cesta pokračuje cez rekr. stredisko Holčíkovce – Kelčianky – Šnidárku – Piskorovce do obce Závada (25 km).

2. Modro značkovaná cesta: Vranov nad Topľou, žel. stan. – Sady – sedlo nad Čičavou – polia na náhornej plošine – Kvakovce – rekr. stredisko Dobrá (21 km). Z Vranova na Topľou trasa vedie iba poľom, kde sa cesty menia a niet objektov pre značky, takže sa plánuje jej zmena a skrátenie.

3. Modro značkovaná cesta: Nová Kelča, salaš Alpina – Šnidárka – obec Tokajík – Tokajík, pamätník zastrelených občanov (11 km). Značkovaná cesta pokračuje na Brusnicu, Stropkov a Šarišský Štiavnik (27 km).

4. Zelene značkovaná cesta: rekr. stredisko Dobrá – Detrík – Vavrinec – Bystré, žel. stan. (17 km). K menším zmenám dôjde na úseku Bystré, min. pramene – Detrík.

5. Zelene značkovaná cesta: rekr. stredisko Valkov – Jakubov – Ruský Kručov – Kamenec – Šandal – Baňa (24,5 km). Cesta pokračuje ďalej cez Rakovčík – Rajsovu horu – Ostrý vrch do Svidníka (18 km).

6. Zelene značkovaná spojka: Piskorovce – križovatka s červene značkovanou cestou cestou – pamätník zastrelených občanov v Tokajíku (6 km).

7. Žlto značkovaná cesta: Slovenská Kajňa – Kvakovský potok – spoj s modrou značkou pri Pohlodku (5 km).

8. Žlto značkovaná cesta: rekr. stredisko Dobrá – začiatok doliny Syrového potoka – Grófňa – rekr. stredisko Valkov – začiatok doliny bezmenného potoka – spoj s červenou značkou na chrbte (asi 9 km).

9. Žlto značkovaná cesta: Bžany – Jakubov, spoj so zelenou značkou (2,5 km).

10. Žlto značkovaná cesta: Prituľany – Ferligov, spoj s červenou značkou (2,5 km).

 

Vzhľadom na zastaralosť značkovania, nedostatok vychodených ciest a chodníkov vyskytujú sa tu kratšie úseky bez zreteľných komunikácií, ako aj staršie, slabo viditeľné značky. Na takýchto miestach treba postupovať opatrne od značky ku značke.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   M l á d e ž n í c k a   o s a d a

 

Zalesnené okolie smerom na západ a juh je vhodné na krátke prechádzky. Cestou po priehradnom telese (hrádzi) smerom na východ sa dá prejsť do rekr. strediska Poľany a Holčíkovce.

 

Kvakovce, 2 1/4 až 3 h

Z osady smerom na rekr. stredisko Dobrá podľa červenej značky k odbočke modrej značky, ktorá je hneď za druhou vľavo odbočujúcou cestou. Krátkym svahom vystúpime na prašnú cestu a ňou smerom na JZ lesom sa dostaneme na kopec k býv. osade Pohlodok. Križujeme bezprašnú cestu, po pravej strane majúc rampu a strážny domec oploteného pozemku OŠM, na krátkom úseku ideme so žltou značkou, ktorá odbočuje do doliny vľavo. Mostom prekračujeme Kvakovský potok a cestou nad rozsiahlymi oráčinami okrajom lesa schádzame do obce Kvakovce (1 1/4 h).

Návrat:

a/ Dlhšia, ale pohodlnejšia trasa vedie z južnej časti obce do Slovenskej Kajne (50 min) a odtiaľ po pravom brehu Ondavy do strediska (1 1/4 h).

b/ Z východného okraja obce poľnou cestou po ľavom brehu potoka asi 1 km. Pri Kvakovskom potoku (druhý zľava od obce) odbočíme cestou najprv vľavo a o chvíľu zase vpravo (križujeme žlto značkovanú cestu), ale nevystúpime až na chrbát zalesneného výbežku, obchádzame ho smerom na V až SV. Potom hociktorou cestou zídeme na hradskú v blízkosti nádrže a po nej smerom na S sa dostaneme do strediska (1 1/4 h).

 

Za poznaním zanikajúcich osád, 3 1/2 až 4 h

Z modro značkovanej turistickej cesty v úseku rekr. stredisko Dobrá – Kvakovce mimo ohradených pozemkov OŠM a zakázaných ciest odbočíme ktoroukoľvek užívanou cestou smerom na západ. Na neveľkom území sa tu nachádzajú zaniknuté alebo zanikajúce osady (Vrchy, Poľská Osada, Dobrianky, Pohlodok). Najistejší návrat je dolinou Kvakovského potoka (po prúde), ňou vedú cesty, ktoré vyúsťujú neďaleko Pohlodku na tej istej ceste, z ktorej sme odbočovali. Pri dostatku času výlet možno z Dobrianok predĺžiť tak, že vozovou cestou vedľa bezmenného potôčika pokračujeme priamo na juh do obce Michalok a z jeho južnej časti odbočíme vozovou cestou vľavo (V) cez odlesnený kopec do obce Kvakovce.

 

Za tichom k čistému potôčiku v blízkej dolinke, 2 1/4 až 3 1/2 h

Podľa predchádzajúceho opisu do Kvakoviec na Pohlodok a odtiaľ podľa žltej značky vľavo do plytkej zalesnenej dolinky v južnej časti Kvakovského potoka.

Návrat po žltej značke poľnou cestou do Slovenskej Kajne, z nej pešo alebo autobusom do strediska. Cestu si možno skrátiť – za pravostranným prítokom potoka, kde sa končí listnatý les, odbočíme po kraji lesa alebo nadväzujúcou poľnou cestou doľava na blízku hradskú a po nej vľavo (na S) prídeme do strediska.

 

Na druhú stranu vodnej nádrže, 2 až 2 1/2 h

Podľa červenej značky hradskou smerom na J, po chvíli odbočujeme vľavo chodníkom cez lesík na hrádzové teleso, ním na ľavú stranu vodnej nádrže a chodníkom cez mierny zalesnený kopec do rekr. strediska Poľany. Po jeho prehliadke pokračujeme podľa červenej značky blízko vody do ďalšieho rekr. strediska, Holčíkoviec. Návrat výletnou loďou do rekr. strediska Dobrá a zasa podľa červenej značky do východiskového miesta.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   D o b r á

 

Toto stredisko má najlepšie podmienky na letnú i zimnú turistiku. Rozľahlé zalesnené zázemie umožňuje množstvo vychádzok a túr. Od zátoky vedú štyri značkované turistické cesty. Je tu aj lyžiarsky vlek.

 

Za poznaním zanikajúcich osád, 3 1/2 až 4 h

Po modrej značke k býv. osade Pohlodok a odtiaľ podľa opisu pri východisku Mládežnícka osada.

 

Detrícky okruh, 3 1/4 h

Od zátoky popri jej južnom výbežku lesnou prašnou cestou vľavo (cez zátoku neprechádzame) dolinou Suchého potoka. Do doliny vchádza aj zelená značka na Detrík, ktorá však po krátkom úseku odbočuje na kopec k chatovej osade vpravo. Pokračujeme dolinou míňajúc odbočku cesty k bývalej osade Lipníky a okolo skládky dreva. Pred rozvetvením záveru doliny pridržiavame sa cesty vpravo (na S) a strmejšie vystúpime na zelene značkovanú vozovú cestu, vedúcu po chrbáte. Ňou vľavo (Z). Z lesa vyjdeme na obrábané pozemky a v závere okolo ohradených plantáží OŠM do obce Detrík, situovanej v miernej kotlinke.

Návrat peknou dolinou Syrového potoka bezprašnou cestou. Na kopci nad obcou Detrík, na rozdvojení ciest neďaleko kostola, cestou vpravo (S). Vrch Táboriská obchádzame od západu, pričom ustavične zostupujeme. Po stretnutí so Syrovým potokom v doline (zľava) sa skrúcame na JV a pokračujeme po ľavom brehu potoka. V dolnej časti doliny sa zľava na cestu napája červená a žltá značka. Podľa nich okolo niekoľkých chát zídeme k východiskovému miestu pri zátoke v stredisku.

 

Grófňa – trepecký kostolík, 2 3/4 až 3 1/4 h

Od zastávky ČSAD pred obchodom s potravinami podľa červenej a žltej značky bezprašnou cestou cez zátoku do doliny Syrového potoka smerom na Detrík. Povyše chát po pravej strane cesty odbočujeme vpravo (SV) cez neveľkú lúku do listnatého lesa. Širokou lesnou cestou rovnomerne vystupujeme, v závere odbočujeme vpravo strmším chodníkom na južný výbežok a ním smerom k vrcholu Grófne. Z miesta, kde cesta vychádza na okraj lesa, sa naskytujú rozhľady na strednú časť vodnej nádrže. Odtiaľ vedie poľná cesta dole oráčinami. Ňou odbočujeme a zostupujeme pridržiavajúc sa ciest doľava tak, aby sme čo najkratšie zišli k náprotivnému zalesnenému cípu v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže, do ktorej vteká bezmenný potôčik. Tu sa nachádza chátrajúci kostolík zo zaplavenej obce Trepec. Do rekr. strediska Valkov vedie odtiaľ príjemná vozová cesta. Príjemné a tiché miesto priam láka na odpočinok. Pri návrate na krátkom úseku sa vrátime do úžľabiny, najbližšou cestou vľavo prekročíme plytký potok a po druhej strane úžľabiny sa vrátime do tesnej blízkosti vodnej plochy nádrže. Vo svahu vedie chodník, ktorý nás okolo brehov zavedie na severovýchodný okraj strediska Dobrá a na východikové miesto.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   V a l k o v

 

Strediskom vedie zelene a žlto značkovaná cesta. Valkov má veľmi dobré turistické zázemie. Na prechádzky je vhodné bezprostredné okolie vodného diela a zalesnené priestranstvá smerom na západ, sever a juh. Vrcholové lúky i holiny poskytujú pekné čiastkové výhľady. Príťažlivé sú vychádzky do okolia Grófne, Vysokane, Lysej hory. Na chrbty okolitej pahorkatiny výstupy z oboch strán sú pomerne strmé a miestami namáhavejšie.

 

Grófňa – trepecký kostolík, 2 1/4 až 2 3/4 h

Zo strediska podľa žltej značky smerom na Tíšavu. Z ohybu veľkej zátoky spodnou časťou parkoviska chodníkom okolo chát do hustej mladiny v ľavom svahu a potom do vysokého listnatého lesa. Na kratšom úseku je treba značky pozorne sledovať, lebo hore lesom vedú bez cesty, či viditeľného chodníka. Vystúpime na vozovú cestu, zľava prichádza červená značka, spolu s ňou pokračujeme vľavo a hneď zasa vpravo do smrekovej mladiny v miernom výstupe na Grófňu. Z vrcholovej časti pekné výhľady na strednú časť Domaše. Na mieste, kde klesajúca cesta znovu vchádza do lesa, opúšťame značky a odbočujeme poľnou cestou vľavo. Cez oráčiny smerujeme do náprotivného dolného cípu holín k zalesnenej stráni, pod ktorou do vodnej nádrže vteká bezmenný potôčik. Po jeho prekročení za úžľabinou sa nachádza chátrajúci kostolík zo zaplavenej obce Trepec. Tu je aj vhodné a tiché miesto na odpočinok. Do východiska sa vrátime po príjemnej ceste okrajom lesa v tesnej blízkosti vodnej plochy smerom na S až SZ.

 

Lesný okruh, 3 až 3 1/2 h

Zo zákruty cesty nad pohostinstvom Jednoty v stredisku Valkov podľa zelenej a žltej značky do doliny smerom na Z. Vpravo novšia výstavba rekreačných zariadení. Po chvíli v mieste, kde z ľavej strany schádza potôčik a začínajú sa rozľahlé pastviny (zvyčajne tu býva aj skládka dreva), podľa žltej značky odbočujeme vľavo (zelené značky pokračujú dolinou) na okraj listnatého lesa. Pridržiavajúc sa vozovej cesty vpravo a zdĺhavejším výstupom lesom na chrbát. V závere okolo drôtenej ohrady lesnej škôlky (obmedzený výhľad) na širokú lesnú cestu, ktorou vedie červená značka. Ňou sa dáme vľavo (JV) stále chrbtom lesom, podlhovastou kosienkou, rúbaňami a cez Vysokaňu až po Grófňu. Dôjdeme na miesto, kde žltá turistická značka z opačného smeru odbočuje z tejto cesty chodníkom vľavo do lesa. Pokračujeme ňou, pozorne sledujúc túto žltú značku, lebo vedie bez chodníka. Schádzame k veľkej zátoke v Tišave a cestou vľavo sa dostaneme do centra strediska Valkov.

 

Lysá hora, 2 až 2 3/4 h

Zo zákruty cesty pri prvej zátoke neďaleko pohostinstva Jednoty dolinou bezmenného potoka podľa zelenej a žltej značky cestou smerom na Z. O chvíľu žltá značka odbočuje vľavo, pokračujeme podľa zelenej značky až do záveru doliny. Pred sútokom potôčikov odbočíme lesnou cestou najprv vpravo a potom vľavo. Lesom, v závere holinami vystúpime na Lysú horu (rozhľady). Odtiaľ návrat hociktorou cestou smerom na SV až V na cestu pri vodnej nádrži, prípadne chrbtom na JV zväčša nezalesneným terénom po západných svahoch vrchu Stavenec priamo do strediska Valkov.

 

Bžany – Jakubov, 2 až 2 1/2 h

Autobusom do Bžian. Zo zastávky ČSAD podľa žltej značky proti toku potoka cez obec a okolo cigánskej osady na voľné priestranstvo. Z neho cestou vľavo (neprechádzať potok) do listnatého lesa, v ktorom sa začína strmšie stúpanie. Nadväzujúcou širokou cestou vpravo vystúpime na Jakubov. Tu sa žltá značka končí. Z jeho zatrávneného chrbta otvára sa pohľad na sever. Pokračujeme vľavo (Z) okrajom lesa (po ľavej strane) podľa zelenej značky. Ďalej v lese, pozorne sledujeme značku, a zo zarastajúcej čistinky podľa šípky na strome odbočíme vľavo dolu lesom na cestu a ňou strmo do doliny bezmenného potoka. Pred vyústením doliny sa sprava pridruží žltá značka. O chvíľu sme už pri prvých stavbách strediska Valkov.

Z vyššie spomínanej čistinky sa do strediska Valkov možno dostať aj tak, že od šípky pokračovaním po ceste po 50 – 60 metroch na zákrute sa napojíme na červenú značku, podľa ktorej odbočíme vľavo (V) a po krátkom úseku v lese bez chodníka prídeme na vozovú cestu a ňou podľa značky vľavo (vpavo sú rozľahlé oráčiny) pokračujeme ďalej. Asi po 15 min. chôdze pri ohradenej lesnej škôlke vľavo na začínajúcu sa žlto značkovanú cestu. Vedľa drôtenej ohrady lesom zostupujeme až na cestu v doline, ktorou vedie zelená značka a spolu s ňou o malú chvíľu prídeme k prvým rekreačným zariadeniam v stredisku Valkov.

Priebeh trasy červenej značky sa plánuje upraviť tak, aby sa na čistinke stretla so zelenou značkou.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   T u r a n y   n a d   O n d a v o u

 

Na vychádzky sú vhodné lesné priestory smerom na V v trojuholníku ohraničenom obcami a cestami Mrázovce – Tokajík – Vyšný Hrabovec s dominantami Čierťaž (400 m) a Hrabovská hora (298 m). Vhodný je aj lesný komplex s Baníkovom (416 m) na V od obce Miňovce. Sú to členité, zalesnené kopce bez výhľadov.

 

Poznávací okruh, 4 1/2 až 5 1/2 h, orientačne náročný.

Z Turian nad Ondavou hradskou smerom na Stropkov (S) na odbočku cesty do Mrázoviec a ňou asi 900 m vpravo. Pri prvom prítoku potoka zľava zabočíme lesnou lesnou cestou vľavo (na SV) a vedľa potoka v hustom lesnom poraste vystupujeme asi 2 km. Najprv mierne, potom strmo až na západný svah Baníkova, ktorým vedie lesná cesta v smere SZ – JV. Z tohoto miesta môžeme krížom cez les vystúpiť na blízky zalesnený vrchol Baníkova; je to približne 400 m na SV s výškovým rozdielom asi 65 m. Vrátime sa na miesto, z ktorého sme odbočili na vrchol, a pokračujeme nadväzujúcou cestou vpravo (na JV). Hustým lesom bez výhľadov s malými lúčkami prídeme na ďalšiu cestu. Ňou zídeme do doliny severne nad obcou Tokajík. Odtiaľ nás modré značky zavedú do obce (pomník obetiam fašizmu a pamätná izba). Pokračujeme cestou smerom na Mrázovce. Asi 500 metrov za poslednými tokajíckymi domami odbočíme cestou vľavo do osady Vyšný Hrabovec s opusteným dreveným kostolíkom Z južného okraja obce prejdeme poľnou cestou doprava a okolo domov vystupujeme oráčinami k lesu. Popod Hrabovskú horu prejdeme na druhú stranu vrchu a dostaneme sa na hradskú pod obcou Turany nad Ondavou.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   N o v á   K e l č a

 

Na krátke prechádzky je vhodný zalesnený vrch Čopánka (310 m) a breh nádrže, na dlšie vychádzky sú primerané terény Šnidárky na SV a V od obce Nová Kelča. Od salaša Alpina nimi prechádza modro značkovaná turistická cesta do Tokajíka (2 1/4 h), z Holčíkoviec vedie cez Kelčianky červene značkovaná turistická cesta do obce Závada (5 1/2 h).

 

K pamätníkom SNP v Tokajíku, 3 až 4 h

Autobusom ČSAD do obce Tokajík. Po obhliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky k pamätníku 32 zavraždených občanov severne nad obcou. Značkovaná cesta pokračuje ďalej do Brusnice a Stropkova. Od pamätníka sa vrátime späť do obce. Pokračujeme podľa modrej značky na zalesnený masív Šnidárky a ním bez výhľadov, pozorne sledujúc značky, zídeme na hradskú a k salašu Alpina na odbočke cesty do Novej Kelče.

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   H o l č í k o v c e

 

Na nenáročné prechádzky poskytujú príležitosť lesíky pri vodnej ploche, ktoré miestami siahajú až za cestu Vranov nad Topľou – Stropkov. Smerom na J možno okolo Domaše prejsť do rekr. strediska Poľany a cestou cez hrádzu do Mládežníckej osady. Na dlhšie vychádzky je vhodný lesný komplex Stykovice za obcou Holčíkovce, rozprestierajúci sa medzi obcami Giglovce a Košarovce. Zalesnenou Šnidárkou prechádza červene značkovaná turistická cesta Čapajevovcov do obce Závada (5 1/2  h).

 

Tokajík – Piskorovce – Šnidárka, 4 1/2 až 5 1/2 h

Do obce Tokajík autobusom ČSAD. Po prehliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky na sever k pamätníku 32 zavraždených občanov. Odtiaľ podľa zelenej značky smerom na V až JV cez čiatočne zalesnený kopec do blízkosti obce Piskorovce ne červenú značku. Ňou zhruba smerom na juh cez zalesnenú Šnidárku sa dostaneme do blízkosti vodnej nádrže. Za Kelčiankami križujeme cestu Vranov nad Topľou – Stropkov a schádzame do strediska Holčíkovce.

 

 

 

V ý c h o d i s k o   r e k r .   s t r e d i s k o   P o ľ a n y

 

Na prechádzky sa hodia scénericky pekné zmiešané porasty okolo strediska a čiatočne zalesnený priestor na J od strediska medzi tokmi Ondavy a Ondalíka. Pekné sú i lesy na juhovýchod a za hrádzovým telesom, cez ktoré vedie zo strediska značkovaná turistická cesta Čapajevovcov cez rekr. strediská Mládežnícka osada a Dobrá do Matiašky (5 h). Na opačnú stranu táto cesta vedie cez stredisko Holčíkovce do lesov Šnidárky (2 1/2 h) a do obce Závadka (6 1/4 h).

Východný breh nemá na turistiku také dobré podmienky ako západný, z ktoréhokoľvek strediska možno (i na viac etáp) absolvovať okruh okolo vodnej nádrže. Etapy si rozvrhneme podľa vyhovujúcich autobusových a lodných spojov. Na strmších svahoch treba zvýšiť opatrnosť a prechádzať v dostatočnej vzdialenosti od vodnej hladiny. Všade sú vychodené a miestami i upravené chodníky. Navrhnuté výlety a vychádzky sú iba stručným náčrtom. Návštevníci si ich môžu s použitím turistickej mapy prispôsobovať a vytvárať podľa záujmov, výkonnosti, schopností orientovať sa v teréne, časových možností aď., i napojením sa na dlhšie značkované turistické cesty v okolí Domaše.

 

 

 

Poznámky:

 

Uvedené údaje sa vzťahujú na 80. a 90. roky 20. storočia. Niektoré názvy môžu byť dnes už neaktuálne. Pri spomínaných turistických trasách medzi rekr. strediskami Mládežnícka osada a Poľany vedúcich cez teleso hrádze (priehradu) bolo v rokoch 1987 - 2011 potrebné trasu riešiť obchádzkou cez cestný most nad riekou Ondava cca 2 km pod priehradou v smere na Slovenskú Kajňu, z dôvodu, že pre turistov a cyklistov nebol možný prechod cez teleso hrádze.

 

Dňa 16.07.2011 o 10.30 h bola slávnostne po 24 rokoch otvorená hrádza priehrady Veľká Domaša pre peších turistov a cyklistov. Hrádza je prístupná od 01. mája do 15. septembra v čase od 08.00 do 20.00 h a od 16. septembra do 30. apríla v čase od 09.00 do 15.30 h. V ostatnom čase je potrebné trasu riešiť spomínanou obchádzkou cez cestný most nad riekou Ondava cca 2 km pod priehradou v smere na Slovenskú Kajňu. V prípade vyhlásenia povodňových stupňov pre vodné dielo, ako aj pri mimoriadnych situáciách, bude hrádza pre verejnosť neprístupná.

 

Pre oblasť Domaše je určená mapa č. 116 - Slanské vrchy - Veľká Domaša, ktorú vydal VKÚ - Vojenský kartografický ústav, Harmanec - vku@vku.sk, www.vku.sk  

 

Stručný sprievodca Domaša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * * * * *

 

 

VÝLETY AUTOM

 

Pri výletoch autom odporúčame použiť podrobnú automapu. V návrhoch trás označujeme drevené kostolíky značkou DK.

 

1. Slanskými vrchmi, 140 km

 

HolčíkovceTurany nad Ondavou – povyše vľavo odbočka na FijašGiraltovce (kaštiele, kostol, plastika) – ĎurďošHanušovce nad Topľou (okresné vlastivedné múzeum, dva kaštiele, kostoly, park) – Bystré (cementáreň, kostol) – Soľ (kostol) – Čaklov (park) – odbočka na Zamutov (turisticky zaujimavé okolie) – Dubník (310 m vysoká veža vysielača) - (odbočka cesty vľavo k bývalým opálovým baniam, nové bane) – Zlatá Baňa (partizánska obec, pamätník SNP, min. prameň, turisticky zaujímavé okolie) – Sigord (rekreačné zázemie Prešova) – Kokošovce (chránený zimný dub, malá vodná nádrž) – Žehňa (kostol) – Kecerovské Pekľany (kaštieľ, kostol) – Herľany (kúpele, gejzír) – Banské (opustené bane, turisticky zaujímavé okolie) – Vranov nad Topľou (okresné mesto, kaštieľ, kláštor, kostol, park) – Podčičva (zrúcaniny hradu Čičava) – Slovenská Kajňa (vyrovnávacia vodná nádrž) – Holčíkovce.

 

 

2. Bardejovský okruh, 195 m

 

Holčíkovce – za Novou Kelčou odbočka vpravo do osady Vyšný Hrabovec (DK) – Tokajík (dva pamätníky, pamätná izba) – MrázovceBreznica (kostol) – Stropkov (okresné mesto, kaštieľ, kostol, rybník) – za Duplínom odbočka na Potoky (3 km, DK, maľby) – Svidník (okresné mesto, pamätník Sovietskej armády, múzeá, skanzen, galéria, pam. tabule) – Nižný Orlík (drevená zvonica) – Hutka (DK) – Nižná PoliankaVáradka (DK) – Vyšná Polianka (6 km, DK) – návrat do Nižnej Polianky – poniže vpravo odbočka do Jedlinky (1 km, DK) - Smilno (kostol) – Zborov (zrúcaniny hradu, prír. rezervácia, kostoly, aleja) – Dlhá Lúka (kostol, pri rázcestí pred Bardejovskými Kúpeľmi trojhranný pamätník G. Šerédyho) – odbočka do Bardejovských Kúpeľov (1 km, kúpele, min. pramene, DK, skanzen, pomník) – Bardejov (okresné mesto, mestská pamiatková rezervácia, múzeum, radnica, kostol) – za Bardejovskou Zábavou odbočka vpravo do Hervartova (5 km, got. DK z tisového dreva, maľby) – KľušovJanovce (drevená zvonica) – odbočka na Tročany (1 km, DK) – Vyšné Raslavice – v obci vľavo odbočka do Nižných Raslavíc (kaštieľ, kostol) – LopúchovŽelmanovce (kaštieľ) – Kuková (kaštieľ, park, náhrobné kamene, motorest) - Giraltovce (kaštiele, kostol, kamenná plastika leva) – FijašTurany nad OndavouHolčíkovce.

 

 

3. Dukla, 170 km

 

HolčíkovceSvidník (pozri opis trasy č. 2) – od motorestu Makovica odbočka vľavo do Kapišovej (Údolie smrti, exponáty prír. múzea) – povyše vpravo odbočka do Dobroslavy (5 km, DK) – návrat na hlavnú cestu – Ladomírová (DK) – vpravo odbočka do Šemetkoviec (7 km, DK) – pred Hunkovcami odbočka vpravo do Krajného Čierneho (2 km, dva DK) – Hunkovce (DK) – vľavo odbočka do Korejoviec, MedzvedziehoKrajnej Porúbky (všade DK) – návrat do Hunkoviec – Krajná Poľana (za obcou smerom na sever sa začína Duklianske prírodné múzeum) – Nižný Komárnik (exponáty prír. múzea, DK) – Vyšný Komárnik (DK) – Dukliansky priesmyk (Dukla, pamätník čs. armády, cintorín, vyhliadková veža, expozícia Karpatsko-duklianskej operácie) – návrat do Krajnej Poľany – vľavo odbočka na Bodružal (DK) – vľavo odbočka na Príkru (3 km, DK) – návrat na hlavnú cestu – Miroľa (DK, maľby) – StaškovceBukovceChotčaStropkovHolčíkovce.

 

 

4. Zemplínska šírava, Morské oko, 180 km

 

HolčíkovceOhradzanyBrestov, odbočka k rekr. stredisku (3 km, jazierka, chaty, turisticky príťažlivé okolie) – Humenné (okresné mesto, múzeum, kaštieľ, kostoly, kláštor, park) – Podskalka (chata) – PorúbkaVinianske jazero (kúpanie, člnkovanie) – Vinné (kaštieľ, kostol, zrúcaniny hradu) – Zemplínska šírava (kúpanie, člnkovanie, vodné športy) – Klokočov (vinice) – Poruba pod VihorlatomVyšná Rybnica (malá vodná nádrž) – Remetské Hámre (pamätník, park) – Morské oko (turisticky zaujímavé okolie, neďaleko Malé Morské oko) – späť na ÚbrežZávadka (dve drevené zvonice) – Michalovce (okresné mesto, múzeum, mauzóleum na Hrádku, kaštieľ, kostoly, pomníky) – Strážske (kaštieľ, park, pamätník) – pred Nižným Hrabovcom odbočka vpravo na Kučín (kostol) – Podčičva (zrúcaniny hradu) – Slovenská Kajňa (vyrovnávacia vodná nádrž) – Holčíkovce.

 

Pre motoristov na záver niekoľko tipov na pešiu turistiku: V Slanských vrchoch – okolie Banského, Juskovej Vole (Makovica), Zamutova, Rudlova, Hermanoviec (Údolie obrov, Šimonka), Petroviec (prír. múzeum Čapajevovcov, Oblík), Pavloviec (Zlatá studňa).

V bardejovskej  časti – prír. rezervácia so zrúcaninami hradu Zborovský hradný vrch, Stebnícka Magura (retranslačná veža – vysielač), lesopark v Bardejovských Kúpeľoch, Miháľov (rekr. stredisko, výletná reštaurácia), Žobrácky vrch nad Hervartovom, V Nízkych Beskydách – južná časť, okolie Matiašky, Krišloviec (pekné doliny), Korunkovej, Závady, Stropkova, Šandalu, Bane (osada a vrch, retranslačná stanica) a Svidníka (Čierna hora).

 

Stručný sprievodca Domaša

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojenský kartografický ústav Harmanec

VKÚ PREDAJ, s.r.o., 976 03 Harmanec 13

Tel.: 048/4198 338

Fax: 048/4198 338

E-mail: vku@vku.sk, predaj@vku.sk

Internet: www.vku.sk

 

 

 

 

 

 

Turistická mapa 1 : 50 000

Slanské vrchy - Veľká Domaša

č. 116

 

Kompletný zoznam turistických máp VKÚ: TU!

Podrobný autoatlas 1 : 100 000

Slovenská republika

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na vodnú nádrž Veľká Domaša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaša - Dobrá - Vrchy - Vlek Tatrapoma - 650 m, dole chatová osada pod kótou Klin, v pozadí vodná nádrž Veľká Domaša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaša - Dobrá - zátoka, v pozadí časť Vrchy s lyžiarskym svahom

 

* * * * *

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER