Domaša - Priehrada a vodná elektráreň Veľká Domaša

 

Vodná elektráreň Domaša bola inštalovaná ako podpriehradová vodná elektráreň pri nádrži Domaša, ktorá má predovšetkým

vodohospodárske funkcie v plochom povodí rieky Ondava na východnom Slovensku. Sú v nej dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou.

 

 

Parametre - VE Domaša:

 

Kategória: priehradová - akumulačná

Výkon inštalovaný: 12,4 MW

Tok: Ondava

Typ turbíny: Kaplan

Prietok: 2 x 25 m3.s-1

Počet turbo agregátov: 2

Rok uvedenia do prevádzky: 1966

Priemerná ročná výroba: 11,497 GWh

 

 

                                                                                                   Vytekanie vody z Domaše

                                                                                                   cez bočný - bezpečnostný,

                                                                                                         tzv. jalový priepad

 

Akumulačná nádrž Veľká Domaša
 

Priečny rez hrádzou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda:

 

01. zemná hrádza

02. tesniac e jadro

03. filter

04. kamenná nahádzka

05. prívodné potrubie

06. združený odberný objekt

07. injekčná štôlňa

08. injekčná clona

09. elektráreň

10. podložie - zlepence

11. revízna chodba

 

 

 

 

Účel vodného diela:
 
a) akumulácia vody pri vyšších prietokoch
 
b) energetické využitie
 
c) závlahy
 
d) sploštenie povodňovej vlny pod vodným dielom
 
e) chov rýb
 
f) rekreácia
 

 

 

 

Hydrologické údaje:
 
Plocha povodia: 827,19 km
2
 
Priemerný ročný prietok: 7,70 m
3.s-1
 
N - ročné vody
 
            Q100 = 615,0 m
3.s-1
 
            Q1000 = 930,0 m
3.s-1
 
Objemy povodňovej vlny
 
            Q100 = 63,9 mil. m
3
 
            Q1000 = 97,5 mil. m
3
 

 

 

 

Charakteristika vodného diela:
 
Typ hrádze: zemná, sypaná
 
Parametre hrádze:
 
            výška: 35,00 m
 
            dĺžka: 350,00 m
 
            šírka: 7,00 m
 
Max. prevádzková hladina: 162,00 m n. m.
 
Min. prevádzková hladina: 146,20 m n. m.
 
Max. retenčná hladina: 163,50 m n. m.
[kóta koruny nehradeného bezpečnostného priepadu]

Retenčný priestor nádrže slúži na zachytávanie povodňovej vlny. 

 

 

 

 

Objem:
 
            celkový: 187,50 mil. m
3
  
            stály: 18,00 mil. m
3
 
            zásobný: 148,50 mil. m
3
 
            retenčný: 21,00 mil. m
3
 
Zatopená plocha: 1510,00 ha
 
Kóta koruny hrádze: 165,00 m n. m.
 
Kóta dna nádrže: 130,00 m n. m.
 

 

 

 

Vodná elektráreň:

Spôsob výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími kanálmi turbíny a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kola vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Mechanická energia vody sa mení na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú. S vysokou účinnosťou premieňa elektrický generátor vodnej elektrárne energiu mechanickú na energiu elektrickú. Elektrická energia sa v synchrónnom generátore vytvára indukciou rotujúceho magnetického poľa rotora do pevného vinutia statora generátora. Pre vytvorenie magnetického poľa rotora je potrebný budiaci jednosmerný prúd, ktorý je vyrábaný v budiči generátora. Vyrobená elektrická energia sa prenáša pomocou elektrických sietí pozostávajúcich z rozvodných zariadení, z transformovní a cez rozvodné siete až ku konečnému spotrebiteľovi.

 
Vodné elektrárne sa členia podľa toho, pre aké spády a akým spôsobom vodný tok využíva:

Akumulačné VE - ich súčasťou je veľká akumulačná nádrž

Derivačné VE - sú postavené na derivačnom kanále

Prietokové VE - prehradzujú pôvodné alebo nové koryto vodného toku

Prečerpávacie VE - v čase nízkej záťaže prečerpávajú vodu do vyššie položenej nádrže.

V čase vyššej záťaže táto voda potom poháňa hydrogenerátor na výrobu elektrickej energie.

Kombinované VE

 

Zdroj: www.seas.sk, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice.

 

 

V prípade nízkej vodnej hladiny je prísny zákaz vjazdu a jazdenia motorovými vozidlami po dne vodnej nádrže Veľká Domaša!

 

 

* * * * *

 

 

 

  Fotogaléria - Vodná elektráreň Veľká Domaša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER