Domaša - Plavebný poriadok

 

 

   

   

 

 

ŠTÁTNA  PLAVEBNÁ  SPRÁVA  V  BRATISLAVE
Prístavná 10, P. O. BOX 5, 810 11  BRATISLAVA 111
Tel.: 02/5541 0851, 02/5541 0852, 02/5541 0845

Fax: 02/5556 6335
Internet: www.sps.sk

E-mail: pbvcpr@sps.sk

 

v Bratislave, dňa: 15.11.2001

 

 

 

Poriadok pre prevádzku plavidiel na vodnej ploche Domaša

Príloha k Plavebnému opatreniu UVC č.1 / 2001 Štátnej plavebnej správy Bratislava

 

 

Časť I.
Úvodné ustanovenie

 

čl. 1

Tento Poriadok vydáva Štátna plavebná správa Bratislava na základe §4 ods.4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky na vodnej nádrži DOMAŠA.

 

 

Časť II.
Plavebná dráha jej určovanie a značenie

čl. 1

Plavebná dráha je určená pre dennú plavbu osobnej dopravy ako okružná v smere protiprúdnom okolo ľavého brehu a poprúdnom okolo pravého brehu vodnej plochy nádrže.

čl. 2

Vytýčenie plavebnej dráhy vykonáva v prípade potreby SVP š. p. Banská Štiavnica, o.z. Povodie Bodrogu a Hornádu podľa projektu schváleného Štátnou plavebnou správou Bratislava pobočka Košice.
     Vodné plochy pre jachtárske preteky vytyčuje poriadajúca organizácia so súhlasom správcu PBaH a pod dohľadom ŠPS pobočka Košice.

 

 

Časť III.
Plavebná prevádzka

čl. 1

Prevádzka malých plavidiel je povolená až do zamrznutia vodnej plochy kedy musia byť všetky plavidlá vytiahnuté na breh nad kótu 165,00 m n. m. s výnimkou plavidiel správcu toku a ŠPS.

čl. 2

Na vodnej nádrži sa v plavebnej sezóne vykonáva osobná doprava. Osobný prístav sa nachádza v stredisku Holčíkovce.

Trasa osobnej dopravy vedie so strediska Holčíkovce do strediska Nová Kelča, Vaľkov a Poľany.
Plavebná dráha nevyžaduje zvláštne vytýčenie, dostačujúca je znalosť plavebných podmienok kapitána osobnej lode.

čl. 3

Prevádzkovanie malých motorových plavidiel je na vodnej nádrži Domaša zakázané.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:
a) záchranné a dozorné plavidlá správcu vodnej plochy a ŠPS.
b) záchranné a zabezpečovacie plavidlá použité pri verejných podujatiach povolených podľa osobitných predpisov.
c) plavidlá s osobitnou výnimkou udelenou príslušným vodohospodárskym orgánom. Vodcovia týchto plavidiel sú povinní tento doklad na vyžiadanie predložiť príslušnému kontrolnému orgánu.

čl. 4

Jachting na vodnej nádrži sa môže vykonávať na celej vodnej ploche, mimo miest vyhradených pre kúpanie alebo potápanie.

čl. 5

Požičovne malých plavidiel sa zriaďujú v zmysle zásad stanovených ŠPS a v plnom súlade s §39 ods.1b Zákona, Pravidlami a zákonom č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
     Požičovňa malých plavidiel je zriadená v priestoroch rekreačných stredísk: Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Valkov, Tišava a Nová Kelča.

čl. 6

Prevádzka Windsurfingu je povolená po celej vodnej nádrži mimo priestorov označených na vode červenými signálnymi znakmi s vodorovným bielym pruhom - 200 m nad priehradným múrom (3 bóje) a na konci vzdutia (1 bója) a miest vyhradených pre kúpanie alebo potápanie. Surfisti sú povinný dodržiavať výnos MDPT č.1740/M-2001, ktorým sa stanovujú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách SR.

čl. 7

Pri úrovni hladiny nad kótu 162,0 m n. m. B.p.v. (max. plavebná hladina) a pod kótu 146,2 m n. m. B.p.v. (min. plavebná hladina)

je plavba zakázaná s výnimkou plavidiel PBaH a ŠPS.

 

 

Časť IV.
Prístaviska pre státie plavidiel

čl. 1

Prístaviska malých plavidiel sú určené nasledovne :

Pravá strana vodnej nádrže:


a)  Ľavá strana objektu strediska detí a mládeže pri pohľade z vody.

– stredisko Valkov za plážovým kúpaliskom

b)  50 m od prístavného móla smerom po prúde

- stredisko Dobrá

 

Ľavá strana vodnej nádrže:

c)  30 m od ľavej strany lodenice pri pohľade z brehu.

- stredisko Poľany

d)  400 m od prístavného móla osobnej lode v stredisku Holčíkovce smerom na stredisko Poľany.

- stredisko Holčíkovce

e) Nová Kelča pobrežie areálu.

- stredisko Nová Kelča

 

 

Časť V.

Tento Poriadok ako príloha k plavebnému opatreniu UVC č. 1/2001 ŠPS Bratislava čj. 5389-3.201/2001 nadobúda účinnosť dňom 01.04. 2002

 

 

Časť VI.
Zrušovacie ustanovenie

Týmto sa zrušuje príloha k vyhláške Štátnej plavebnej správy Bratislava č.j.105/915/94 o prevádzke plavidiel na vodnej nádrži Domaša.

 

 

Časť VII.

Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej správy.

 

 

Ing. Ján JURIA
Riaditeľ Štátnej plavebnej správy v Bratislave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poriadok pre prevádzku plavidiel na UVC VD Veľká Domaša 2007: TU!

 

Na úseku 50 m nad a 50 m pod prístavnými mólami (pontónmi) je zakázané kúpanie!

 

Plavebné opatrenie o verejnom podujatí - preteky v jachtingu na UVC VN Veľká Domaša 2009: TU!

 

V prípade nízkej vodnej hladiny je prísny zákaz vjazdu a jazdenia motorovými vozidlami po dne vodnej nádrže Veľká Domaša!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.velkadomasa.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       domasa@post.sk       walter.giba@post.sk       © 2006 WALTER